Menu

Všeobecné záväzné nariadenia

Vyššie

Všeobecné záväzné nariadenia

1/2017 Cenník cintorínskych poplatkov
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2023 Obce Macov o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Macov
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2023 Obce Macov o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Všeobecne záväzné nariadenie obce Macov 4/2023 o podmienkach držania psa na území obce Macov
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE O URČENÍ PREVÁDZKOVÉHO ČASU A O PODMIENKACH PREDAJA A POSKYTOVANÍ SLUŽIEB NA ÚZEMÍ OBCE MACOV
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2023 pre zásady odmeňovania poslancov v obci Macov pre volebné obdobie 2022-2026
VZN v.1/2022 o komunálnom odpade, drobnom stavebnom odpade, poplatkoch na zbernom dvore, zo dňa 14.12.2022
Všeobecne záväzné nariadenie obce Macov č.1/2021
Dodatok 1-2019 k VZN za rozvoj
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo: 2/2011 O SPRÁVNYCH POPLATKOCH A INÝCH POPLATKOCH NA ÚZEMÍ OBCE
Všeobecne záväzného nariadenia obce Macov č. 1/2011 o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene
Dodatok č.1/2018 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Macov
Všeobecne záväzné nariadeni o chove a držaní psov
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY-1-2014
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce MACOV č. 1/2010 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Macov č. 1/2007 o určení školských obvodov základných škôl
ŠTATÚT KOMISIÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA O B C E M A C O V
 
 
Powered by Phoca Download