Všeobecné záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadeni o chove a držaní psov

Všeobecne záväzné nariadeni o chove a držaní psov
VZN o chove a drzani psov.docx
Veľkosť súboru:
20.40 kB
Dátum:
25. jún 2019

Obecné zastupiteľstvo obce Macov na základe ustanovení § 3 ods.6, § 4 ods. 5, § 5 ods. 1 a § 6 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v nadväznosti na ust. § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a pre katastrálne územie obce Macov toto

V Š E O B E C N E     Z Á V A Z N É     N A R I A D E N I E č. 1/2016 o chove, vodení a držaní psov na území obce.

 
 
 
Powered by Phoca Download