Menu

Súčasnosť obce

Súčasnosť obce

V obci prebieha rozsiahla výstavba a v súčasnosti má Macov viac ako 300 obyvateľov. V rámci investičných akcií obec zrekonštruovala kultúrny dom, vybudovala parkovisko a okolie obecného úradu, rozšírila detské ihrisko. 

Od roku 2009 má obec Macov vybudovaný verejný vodovod a kanalizáciu.

V poslednej dobe bola zrealizovaná rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci. Ďalej plánujeme dokončiť nadstavbu Kultúrneho domu a vykonať rekonštrukciu Domu smútku, ako aj rekonštrukciu parkoviska a chodníkov v cintoríne. Samozrejme všetky tieto aktivity plánujeme realizovať za pomoci Eurofondov. 

Na určenie smerovania ďalšieho rozvoja územia obce Macov bol spracovaný nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Macov. PHSR je strednodobý rozvojový dokument, ktorým sa riadia zástupcovia obce pri výkone svojej činnosti a rozhodovaní a ktorý odzrkadľuje potreby obyvateľov obce.

Potreba vypracovať nový PHSR obce Macov bola podmienená zmenenými podmienkami v spoločnosti a v živote obce, ďalej zo zmenených legislatívnych podmienok v SR, a tiež vyplýva z prípravy na nové programové obdobie 2014-2020 pre čerpanie štrukturálnych a investičných fondov Európskej únie.

Nezabúdame ani na kultúrno-spoločenský život. V obci sa konajú rôzne kultúrno spoločenské akcie ako je Deň detí, Mikulášske stretnutia, zábavy...

Telefónne čísla, kontakty

Slovenská pošta a.s., Blatná na Ostrove             031/55 98 222           

Hodiny pre verejnosť od mesiaca september - trvalá zmena: 

Pondelok, utorok, štvrtok, piatok   8,30 - 9,30 h. a 14,00- 16,00 h. 

streda                                         14,00 - 17,00 h.
 

Poruchová linka SPP                                              0850 111 727

Ak zacítite plyn, ihneď zavolajte! Poruchová linka - plyn je určená pre nahlasovanie problémov súvisiacich s poruchami pri distribúcii zemného plynu distribučnou sieťou SPP - distribúcia, a.s., z celého územia Slovenska: každý únik zemného plynu na plynárenských zariadeniach SPP-D; hlásenia o únikoch plynu od odberateľov pripojených k distribučnej sieti SPP-D;porucha, resp. poškodenie plynového zariadenia v správe SPP - distribúcia (plynovody, prípojky, regulačné stanice plynu, stanice katódovej ochrany, domový regulátor, plynomer, hlavný uzáver plynu); poruchou spôsobené obmedzenie alebo prerušenie dodávky zemného plynu pre zákazníka pripojeného k distribučnej sieti SPP - distribúcia, a.s.

Poruchová linka Západoslovenská distribučná    0800 111 567 

Prostredníctvom Poruchovej linky môžete kedykoľvek nahlásiť poruchu alebo výpadok elektriny alebo informovať sa o plánovaných odstávkach. Pred tým, než zavoláte, skotrolujte si: či sa náhodou nejedná plánovanú odstávku, alebo aktuálnu poruchu,  či vám fungujú ostatné spotrebiče alebo zásuvky; či vám nevypadli ističe alebo poistky; či funguje elektrina vo vašom objekte a okolí.

Integrovaný záchranný systém                            112

Hasičská záchranná služba                                   150

Záchranná zdravotná služba                                155

Polícia                                                                    158