Menu
Loading…

Informácie z prvej ruky

Viac v aktualitách
  • 0

Projekt pre zvýšenie bezpečnosti detí na…

Dnes sme potešili detičky prvého stupňa v ZŠ Lehnice a MŠ Veľká Paka odovzdaním reflexných vestičiek a prvkov ako vďaku za dlhoročnú spoluprácu s obcou Macov.

Čítať viac

Územný plán obce Macov

NOVÉ INFORMÁCIE! Na tomto mieste nájdete všetky informácie o územnom pláne obce Macov

Čítať viac

Súčasnosť obce

V obci prebieha rozsiahla výstavba a v súčasnosti má Macov viac ako 300 obyvateľov. V rámci investičných akcií obec zrekonštruovala kultúrny dom, vybudovala parkovisko a okolie obecného úradu, rozšírila detské ihrisko.  Od roku 2009 má obec Macov vybudovaný verejný vodovod a...

Čítať viac

Aktuality a Dôležité informácie 2023

 


   

Žiadosť o určenie príslušnej obce na konania o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 69 ods. 3 zákona zmysle podľa § 68 písmena zákona č.543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny

Zverejnené 7.12.2023

Dokument na stiahnutie


Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania

Zverejnené 7.12.2023

Dokument na stiahnutie


Zhrnutie 1 roka po mojom nástupe do funkcie ako starosta obce Macov

Zverejnené 1.12.2023

Dokument na stiahnutie


Návrh na všeobecne záväzné nariadenie Obce Macov o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zverejnené 30.11.2023

Dokument na stiahnutie


Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Macov k rozpočtu na roky 2024-2026

Obecné zastupiteľstvo - na vedomie 27.11.2023
Zverejnené 29.11.2023

Dokument na stiahnutie


Obecným zastupiteľstvom schválený rozpočet obce Macov na roky 2024-2026

Schválené: 27.11.2023
Zverejnené 29.11.2023

Dokument na stiahnutie


Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Macov k 1. zmene rozpočtu na rok 2023

Zverejnené 29.11.2023

Dokument na stiahnutie


1. zmena rozpočtu 2023 - schválené poslancami obecného zastupiteľstva Macov

Zverejnené 29.11.2023

Dokument na stiahnutie


Pozvánka  - na VI. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva obec Macov

Zverejnené 20.11.2023

Dokument na stiahnutie


Oznam - zberný dvor

Zverejnené 20.11.2023

Dokument na stiahnutie


 

Násilie páchané na ženách

Zverejnené 20.11.2023

Dokument na stiahnutie


Návrh rozpočtu obce Macov na roky 2024-2026

Zverejnené 10.11.2023

Dokument na stiahnutie


NÁVRH - VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 5/2023 obce Macov o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce

Zverejnené 10.11.2023

Dokument na stiahnutie


Zmena rozpočet 2023

Zverejnené 6.11.2023

Dokument na stiahnutie


Do pozornosti obyvateľom Macova !

Zverejnené 11.10.2023

Dokument na stiahnutie


Dodatok č.1/2023 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Macov

Zverejnené 10.10.2023

Dokumenty na stiahnutie


Pozvánka na V. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obec Macov 

9. októbra 2023 o 18,oo hod. v kultúrnom dome Macov. 

Zverejnené 5.10.2023
Dokumenty na stiahnutie


Zápisnica OVK vo voľbách do NRSR 2023

Zverejnené 1.10.2023
Dokumenty na stiahnutie
 

 


Pozvánka na V. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva obec Macov

Zverejnené 15.8.2023
Dokumenty na stiahnutie

 


Nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ - Riešenie migračných výziev v obci Macov

Zverejnené 14.8.2023
Dokumenty na stiahnutie

 


Návrh - Všeobecno záväzné nariadenie k Územnému plánu obce Macov

Zverejnené 28.7.2023
Dokumenty na stiahnutie

 


Pozvánka

Zverejnené 7.7.2023
Dokument na stiahnutie

 


E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre občanov s trvalým pobytom v obci Macov

Zverejnené 3.7.2023
Dokument na stiahnutie


E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do 1. okrskovej volebnej komisie v obci Macov

Zverejnené 3.7.2023
Dokument na stiahnutie


Záverečný účet obce Macov za rok 2022

Zverejnené 27.6.2023
Dokument na stiahnutie

 


Individuálna výročná správa obce Macov za rok 2022

Zverejnené 27.6.2023
Dokument na stiahnutie

 


Pozvánka na III. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva - Obec Macov

Zverejnené 20.6.2023
Dokument na stiahnutie

 


Burza práce

Zverejnené 14.6.2023
Dokument na stiahnutie

 


Informácie pre voliča

Zverejnené 12.6.2023
Dokument na stiahnutie

 


Vyhlásenie volieb do NR SR 

Zverejnené 12.6.2023
Dokument na stiahnutie

 


Oznámenie

Zverejnené 7.6.2023
Dokument na stiahnutie

 


 

Pozvánka - Deň detí 2023

Zverejnené 23.5.2023
Dokument na stiahnutie


Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Macov

Zverejnené 18.4.2023
Dokument na stiahnutie


Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie o určení prevádzkového času a o podmienkach predaja a poskytovaní služieb na území obce Macov

Zverejnené 18.4.2023
Dokument na stiahnutie


Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce Macov o podmienkach držania psa na území obce Macov

Zverejnené 18.4.2023
Dokument na stiahnutie


Deň zeme

 

Zverejnené 27.3.2023
Dokument na stiahnutie


Prerokovanie Územného plánu obce Macov - 2. úprava

Zverejnené 27.3.2023

Dokument na stiahnutie 1

Dokument na stiahnutie 2


POZVÁNKA


Štatistika - Obec Macov odpad za rok 2022

 

Zverejnené 10.3.2023
Dokument na stiahnutie


Návrh VZN - odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva

 

Zverejnené 6.3.2023
Dokument na stiahnutie


Dodatok k zmluve Marius Pedersen dodatok č.6/2023

 

Zverejnené 23.1.2023
Dokument na stiahnutie


Školský obvod

Školský obvod - podpísaná dohoda o školskom obvode s vyučovacím jazykom slovenským pre žiakov 1. - 4. ročníka s trvalým pobytom v obci Macov.

Zverejnené 16.1.2023
Dokument na stiahnutie


Výzva - hlavný kontrolór

Zverejnené 16.1.2023
Dokument na stiahnutie

 


 

Telefónne čísla, kontakty

Slovenská pošta a.s., Blatná na Ostrove             031/55 98 222           

Hodiny pre verejnosť od mesiaca september - trvalá zmena: 

Pondelok, utorok, štvrtok, piatok   8,30 - 9,30 h. a 14,00- 16,00 h. 

streda                                         14,00 - 17,00 h.
 

Poruchová linka SPP                                              0850 111 727

Ak zacítite plyn, ihneď zavolajte! Poruchová linka - plyn je určená pre nahlasovanie problémov súvisiacich s poruchami pri distribúcii zemného plynu distribučnou sieťou SPP - distribúcia, a.s., z celého územia Slovenska: každý únik zemného plynu na plynárenských zariadeniach SPP-D; hlásenia o únikoch plynu od odberateľov pripojených k distribučnej sieti SPP-D;porucha, resp. poškodenie plynového zariadenia v správe SPP - distribúcia (plynovody, prípojky, regulačné stanice plynu, stanice katódovej ochrany, domový regulátor, plynomer, hlavný uzáver plynu); poruchou spôsobené obmedzenie alebo prerušenie dodávky zemného plynu pre zákazníka pripojeného k distribučnej sieti SPP - distribúcia, a.s.

Poruchová linka Západoslovenská distribučná    0800 111 567 

Prostredníctvom Poruchovej linky môžete kedykoľvek nahlásiť poruchu alebo výpadok elektriny alebo informovať sa o plánovaných odstávkach. Pred tým, než zavoláte, skotrolujte si: či sa náhodou nejedná plánovanú odstávku, alebo aktuálnu poruchu,  či vám fungujú ostatné spotrebiče alebo zásuvky; či vám nevypadli ističe alebo poistky; či funguje elektrina vo vašom objekte a okolí.

Integrovaný záchranný systém                            112

Hasičská záchranná služba                                   150

Záchranná zdravotná služba                                155

Polícia                                                                    158