Menu

Samospráva

 

Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov


 

Starosta obce:

Mgr. Ľubomír Baka

Zástupca starostu obce:

Ing. Gabriel Kostrab PhD.

Obecné zastupiteľstvo:

Adrian Chovaniak, Ing. Marek Fehér, Monika Fehérová, Ing. Gabriel Kostrab PhD., Július Végh


 

Macháza község főellenőre 

Mgr. Beáta Pisatčíková
telefon 0903 388297

 

Poslanie obce: Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

Vízie obce: Obec Macov bude progresívnou, modernou, ekonomicky, sociálne a kultúrne rozvíjajúcou sa obcou. Bude sa snažiť ochraňovať, udržiavať svoje životné prostredie, zachovávať a šíriť svoje kultúrne dedičstvo, a vyvážene zabezpečovať podmienky pre harmonický život všetkých kategórií svojich obyvateľov.

Ciele obce: Na dosiahnutie hlavného cieľa a naplnenie strategickej vízie si stanovila obec Macov tieto úlohy:

1. Zvýšenie kvality života občanov obce

2. Podpora podnikateľského prostredia

3. Skvalitňovanie životného prostredia v obci a efektívne využívanie prírodných zdrojov (enviroment)

4. Zvýšenie efektívnosti vzájomnej spolupráce v rámci obce ako i regiónu, resp. mikroregiónu

5. Lepšia angažovanosť občanov v spoločensko - kultúrnom živote obce

6. Podpora ekonomických aktivít v oblasti cestovného ruchu, tradičných remesiel, obchodu, poľnohospodárstva, lesníctva